ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖁᓕᒥᒎᓕᒃᑯᑦ ᓂᐅ3ᕈᓯᒪᔪᓕᕆᓂᖅ

ᑎᒻᒥᐊᑎᑐᑦ ᖃᖓᑕᓗᑎᑦ ᑕᐅᑐ3ᖂᒍᓐᓇᑐᑎᑦ ᓄᓇ3ᔪᐊᒥᒃ

ᖃᐅᔨᒍᑎᒋᓗᒍ ᐊᑦᔨᐅᖏᓐᓂᖓᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᕐᓂᖓᓂᓗ ᓄᓇᒋᔭᖓᓂᒃ ᑯᒃᔪᐊᑉ ᖃᓂᑕᖓᓂᓗ ᖃᖓᑕᓗᓂ ᐃᒃᑭᑐᓄᑦᑭᓯᐊᓂ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖃᑕᓯᒪᔪᒥᒃ. ᐱᐅᓂᕐᐹᖑᕗᖅ ᑌᒣᑦᑐᒥᒃ ᐅᐱᒋᔭᑦᓴᒥᒃ ᑕᑯᑎᑦᓯᓱᓂ ᐃᑭᒪᕕᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇ[ᒻᒥ ᖁᓕᒥᒎᓖᑦ.

ᑕᑯᓂᐊᕈᒪᔪᖃᕈᓂ ᑐᖕᙰᑦ ᐃᓐᓈᕈᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᐅᔪᓄᑦ ᑕᑯᒋᐅᕈᒪᔭᑦᓯᓄᑦ ᐱᒍᑦᔨᒍᓐᓇᕆᕗᒍᑦ ᖁᓕᒥᒎᓕᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᕐᑎᓯᓗᑕ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᓕᓐᓂᒃ ᐅᐸᑦᑕᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᑐᒍᑦ.

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖁᓕᒥᒎᓕᕆᔩᑦ ᓯᑕᒣᓕᖓᔪᓂᒃ ᒪᓂᔨᓯᒪᕗᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᑕᑯᔭᕐᑐᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ. ᑎᒻᒥᐊᑎᑐᑦ ᖃᖓᑕᒍᓐᓇᐳᑎᑦ ᑕᓯᐅᕐᑎᓗᑕ.

ᓇᓗᓀ3ᓗᒍ ᐊᑐᕈᒪᔦᑦ

ᐊᕿᒋᖅ

 

ᑕᓪᓕᒪᓂᒃ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓂᓪᓘᓃᑦ ᒥᓂᑦᓯᓂᒃ ᑕᑭᓂᓖᑦ
ᑯᒃᔪᐊᒥ ᖃᖓᑦᑕᓗᓂ ᑫᕙᓪᓚᓗᒍ ᓄᓇᓕᒃ.
ᑖᓐᓇ ᐃᓱᐊᕐᑐᖅ ᐃᑭᒪᒋᐅᕐᑐᓄᑦ ᖁᓕᒥᒎᓕᒃᑯᑦ

ᐅᒃᐱᒃ

@)-ᓂ4 @%-ᒥᓂᑦᓯᓄᑦ
ᑯᒃᔪᐊᒥ,
ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᕕᓂᕐᒧᑦ
ᑯᒃᔪᐊᑐᖃᕐᒧᑦ
ᕿᖓᐅᔭᒧᑦ,
ᑯᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᒍᑦ

ᑭ=Zᕕᒃ

ᐅᓪᓗᓕᒫᒥᒃ ᓄᓂᕙᒋᐊᕐᑎᑕᐅᓂᖅ ᐊᕐᐱᓂᒃ ᖁᓕᒥᒎᒃᑯᑦ ᐅᐸᑦᑕᐅᒍᓐᓇᑐᒧᑦ !)-ᓂ4 ᒣᓕᓂᒃ ᐅᖓᓯᓐᓂᓕᒻᒧᑦ ᑫᕙᓪᓚᖓᔪᒥᒃ.

ᓂ3ᓕᒃ

$)-ᓂᒃ $%-ᒥᓂᑦᓯᓂᓪᓘᓃᑦ
ᐊᑯᓂᐅᓂᕐᓴᒥᒃ ᑕᑯᔭᕐᑐᑎᑦᓯᓂᖅ
ᑯᒃᔪᐊᒥ
ᑯᒃᔪᐊᑉ ᑰᖓᑎᒍᑦ ᐅᖓᕙᒧᑦ
ᑯᒃᔪᐊᕈᓯᒧᑦ
Gᐅᒥᖕᒣᑦ ᑕᑯᔭᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖHᑦ

  • ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᐃᓂᑦᓴᓕᐅᕐᓯᒪᔪᓄᑦ
  • ᑕᓪᓕᒪᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᐃᑭᒪᔪᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᑕᒫᒃ
  • ᐊᒥᓱᐃᓕᖓᒍᓐᓇᑐᑦ ᐅ{?ᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᒪᒥᒍᑏᑦ ᐃᖏᕋᕈᒪᔪᓄᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᐅᓯᒪᔪᑦ
  • ᐳᐃᒍᕐᑌᓕᓪᓗᒍ ᐊᑦᔨᓕᐅᕈᑏᑦ